نوبت مامانه
۱ روز ۹ ساعت ۳۶ دقیقه ۱۱ ثانیه
در نخل حجره دار شوید.
۱ روز ۹ ساعت ۳۶ دقیقه ۱۱ ثانیه
بنر
کیک شکلاتی

۸۰,۰۰۰
تومان
حلوا خرما خانگی

۴۰,۰۰۰
تومان
کیک گردو و خرما

۸۰,۰۰۰
تومان
کماج خرمایی

۸۰,۰۰۰
تومان
شیرینی نخودچی

۷۰,۰۰۰
تومان
کیک شکلاتی

۸۰,۰۰۰
تومان
حلوا خرما خانگی

۴۰,۰۰۰
تومان
کیک گردو و خرما

۸۰,۰۰۰
تومان
کماج خرمایی

۸۰,۰۰۰
تومان
شیرینی نخودچی

۷۰,۰۰۰
تومان
camp
ترایفل خرما

۵۰,۰۰۰
تومان
camp
حلوا خرما خانگی

۴۰,۰۰۰
تومان
camp
کیک گردو و خرما

۸۰,۰۰۰
تومان
camp
کماج خرمایی

۸۰,۰۰۰
تومان
camp
ترایفل خرما

۵۰,۰۰۰
تومان
camp
حلوا خرما خانگی

۴۰,۰۰۰
تومان
camp
کیک گردو و خرما

۸۰,۰۰۰
تومان
camp
کماج خرمایی

۸۰,۰۰۰
تومان