در نخل حجره دار شوید.
در نخل حجره دار شوید.

به پایان رسیدیم...