" تماس با ما "

این که بازار اجتماعی نخل را برگزیده اید، افتخار ماست. خشنودیم بتوانیم در کنار شما به رونق کسب و کارتان کمک کنیم.
شما از راه های زیر میتوانید با ما در تماس باشید.

شماره های تماس

بخش فنی

  • 09120603568

بخش محتوا

  • 09190910466

بخش سفارشات

  • 09196808057

بخش مدیریت

  • 09196808056


فرم تماس با ما
برای پاسخگویی به پیام ها لطفا حداقل یکی از فیلد های شماره تماس و ایمیل را تکمیل کنید.
برای پاسخگویی به پیام ها لطفا حداقل یکی از فیلد های شماره تماس و ایمیل را تکمیل کنید.


آدرس ما