دوزندگان

دست دوزی های کیانا

دست دوزی های کیانا

svg صنایع دستی - دوزندگان

svg استان کرمان, شهرستان کرمان, کرمان

آبرنگ

آبرنگ

svg صنایع دستی - دوزندگان

svg استان کرمان, شهرستان کرمان, کرمان

نی نی ما

نی نی ما

svg صنایع دستی - دوزندگان

svg استان کرمان, شهرستان کرمان, کرمان

نرجس خاتون

نرجس خاتون

svg صنایع دستی - دوزندگان

svg استان کرمان, شهرستان کرمان, کرمان